תקנון – תנאי שימוש
לירון פורת מ.ע 043421395

שימוש באתר זה ובשירותיו כפוף לאישור המוחלט של תנאי השימוש שלהלן.
אנא קראו את התקנון בעיון , שכן גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותיו מהווה את הסכמתכם לתנאי תקנון זה.
במידה ואינכם מסכימים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינכם רשאים לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.
מסמך תנאי שימוש ורכישה זה יגדיר את הזכויות והחובות שלך בעת השימוש, הגלישה וכן בעת הזמנת הרצאות, סדנאות, מוצרי תוכן או מוצרים אחרים באתר "לירון פורת" – Lironporat.co.il (להלן, “האתר”). לצרכי הנוחות בלבד נוסחו תנאי השימוש בלשון זכר, אולם הם מכוונים לשני המינים.
האתר מאפשר לבצע רכישות של מגוון מוצרים, לרבות: סדנאות, הרצאות, חומרי קריאה, חומרי הדרכה, ספרים (להלן: יחדיו: “ספרים”) וכן פעילויות אחרות (להלן יחדיו: “פעילויות”) וכן מוצרים נוספים אשר יוצעו מעת לעת לרכישה באמצעות האתר (להלן: המוצרים).

הבהרה

המידע המועבר באתר הינו בגדר המלצה בלבד.
כל שימוש במוצרים ו/או בשירותים ו/או במידע שבאתר ו/או מפורסם באתר הינו באחריותך בלבד, לפי שיקול דעתך הבלעדי.

כללי

המוצרים, השירותים וכל מידע אחר שבאתר ניתנים ומוצגים כפי שהם, ללא ערבות ו/או אחריות, מפורשת או משתמעת, של בעלי האתר, והם מבוססים על הידע והניסיון האישי בלבד של בעלי האתר ו/או על מידע פומבי. בעלי האתר אינם ערבים ו/או מתחייבים על איכות ודיוק המידע המסופק דרך האתר והם אינם מקבלים על עצמם כל אחריות בנוגע למידע זה. המידע המסופק דרך האתר מובא כמידע כללי בלבד ואין להסתמך עליו לשם קבלת החלטות. לפיכך, כל שימוש במוצרים ו/או בשירותים ו/או במידע שבאתר הינו באחריות הלקוח לפי שיקול דעתו הבלעדי.

הלקוח מצהיר כי אין בכל מידע שבאתר, הן לגבי המוצרים והן לגבי השירותים,

כדי להחליף כל בדיקה עצמאית של הלקוח והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של הלקוח.

בעלי האתר אינם מצהירים ו/או מציגים מצגים ו/או מתחייבים, בכל צורה שהיא, לגבי תוצאות ו/או תועלות ו/או

השפעות ו/או הצלחות עקב השימוש במוצרים ו/או בשירותים,

ולא תעמוד ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי בעלי האתר ו/או מי

מטעמם בגין תכונות המוצרים ו/או השירותים או התאמתם לצרכיו, דרישותיו וציפיותיו של הלקוח.

בכפוף להוראות כל דין, בעלי האתר לא יישאו בכל אחריות בגין כל נזק,

מכל מין וסוג שהוא, לרבות אך לא רק, נזק ישיר, עקיף, מיוחד, אגבי, מקרי או תוצאתי,

בין במסגרת תביעה על פי חוזה, בתביעת נזיקין או בכל תביעה אחרת, בקשר לשימוש או לחוסר האפשרות להשתמש במוצרים ו/או בשירותים ו/או במידע שבאתר, לרבות אך לא רק, בגין אובדן רווחים, הפסדים, נזקי גוף ו/או כל נזק, הפסד או עלויות שהלקוח עלול לסבול מהם עקב השימוש במוצרים ו/או בשירותים ו/או עקב הסתמכות הלקוח על המידע המסופק דרך האתר, בין אם בעלי האתר הודיעו על האפשרות שנזק כזה עלול להיגרם ובין אם לאו.

בעלי האתר לא יישאו בכל אחריות לתפקודיות, לפעילותו התקינה, למצבו של האתר, להתאמתו לשימוש או לכך שהשימוש בו יהיה רציף וללא טעויות, להעדר יכולת רכישת מוצרים ו/או להעדר קיומם של וירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים.

בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי.

בעלי האתר אינם מחויבים, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים ושירותים.

בעלי האתר רשאים לשנות בכל עת איזה מהמוצרים ו/או השירותים, ובין השאר להחליפם ו/או להפסיק את שיווקם ומכירתם ו/או לשנות את הרכבם, לפי שיקול דעתם הבלעדי.
אין להוציא לשון הרע, להשמיץ או לפגוע בכל דרך אחרת בזכויותיהם של בעלי האתר ו/או של כל משתמש אחר באתר.

הלקוח מצהיר, כי הינו מודע להגבלת האחריות של בעלי האתר, כמפורט לעיל, הוא מבין את המשמעיות הכרוכות בכך והוא פוטר את בעלי האתר מכל אחריות בגין כל נזק שייגרם לו עקב השימוש באתר ו/או במוצרים ו/או בשירותים.

מכירת מוצרים

רכישת מוצרים באמצעות האתר מותרת אך ורק ללקוחות אשר גילם מעל 18 שנים.
*תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את בעלי האתר.
*רכישת המוצרים תעשה בהתאם להנחיות שבדף “חנות” שבאתר (או כל דף אחר המשמש לאותה מטרה).

בסיום תהליך ההזמנה באתר יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה ודף למילוי פרטי הלקוח.

*בעלי האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל טעות שתעשה, ככל שתעשה, בעת הקלדת הפרטים על ידי הלקוח, ו/או באם פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או באם מכל סיבה אחרת לא תקלט ו/או תבוצע הפעולה באתר.

החברה תספק לך את המוצרים שהזמנת, בתנאי שהמוצר שהזמנת זמין לרכישה /ואו קיים במלאי שבידי החברה.


אם המוצרים שהזמנת אינם זמינים לרכישה (על אף שהם מופיעים באתר) ו/או אזלו מהמלאי ו/או מכל סיבה שהיא, אין באפשרות החברה לספק לך אותם, אזי, תבוטל המכירה ותימסר לך על כך הודעה תוך 7 ימי עסקים וכרטיס האשראי שלך לא יחויב. אולם, אם חויבת בטעות, אתה מתבקש להודיע לנו על כך במייל ואנו נדאג לזיכוי מתאים. אם המלאי צפוי להתחדש תימסר לך על כך הודעה מטעם החברה בה יפורט מתי למיטב הערכתה של החברה יחודש המלאי ותינתן לך הבחירה אם להשלים את הרכישה או לבטלה.


אם חברת כרטיסי האשראי לא אישרה את חיובך, החברה לא תהיה חייבת לספק לך את המוצרים שהזמנת.


הגלישה באתר אינה מחייבת הזדהות או הזנת פרטים אודותיך. אולם כדי להזמין מוצרים באמצעות האתר, עליך להזין בטפסים המיועדים לכך בתהליך ההזמנה את הפרטים הבאים: מספר זיהוי, שם פרטי ושם משפחה, מספר טלפון, כתובת מלאה וכתובת דואר אלקטרוני. מוטלת עליך האחריות הבלעדית לוודא הפרטים שהזנת בעת ההזנה הינם מלאים מדויקים ונכונים.


הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, יישמרו במאגר המידע של החברה. אף שאינך חייב לפי החוק למסור לנו פרטים אלה, לא נוכל לטפל ברכישות באתר בלעדיהם. החברה לא תעביר את פרטיך האישיים לגורמים אחרים.


אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטים שגויים ו/או לא מלאים ו/או לא מדויקים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך ו/או יגיעו אליך במועד. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים שגויים ו/או לא מלאים ו/או לא מדויקים שמסרת או כיוון שהחבילה לא נדרשה, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.


אם נתקלת בבעיה או בתקלה בעת ביצוע רכישה או אם לאחר ביצוע רכישה באתר ולפני שהמוצר נשלח אליך תבקש לשנות את פרטי המשלוח עליך לפנות אל נציג החברה באמצעות הדואר האלקטרוני או בטלפון 054-4443877 ונציג החברה ישתדל לברר את מקור התקלה ולסייע בביצוע ההזמנה או השינוי המבוקש.


ביטול רכישות
ביטול רכישת פעילויות (הרצאות/סדנאות) – ע"פ תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע– 2010, פרק הזמן בו ניתן לבטל עסקה הוא 14 יום מרגע ביצועה ובלבד שהביטול יעשה פחות מ 7 ימים קודם למועד תחילת השירות. בפרק הזמן בו ניתן לבטל עסקה יחויב המבטל בדמי ביטול של 5% מערך העסקה אך לא יותר מ 100 ₪. בפרק הזמן שלאחר 14 יום ממועד ביצוע העסקה או ב 7 הימים קודם למועד תחילת השירות לא ניתן לבטל אותה כלל. מנויים דיגיטליים חודשיים הנמכרים דרך האתר ניתנים לביטול בכל עת, כאשר מרגע הביטול יבוטלו כלל החיובים העתידיים אך לא יינתן החזר על המנוי הקיים.
ביטול רכישת מוצרים דיגיטליים: חומרי קריאה, מנוי לתוכן דיגיטלי, הדרכות, קורסים דיגיטליים וסדנאות אונליין הינם חומרים הניתנים לשכפול ולכן על פי חוק לא יינתן בגינם פיצוי כספי. במידה ואינך שבע רצון עם אחד ממוצרינו יש לפנות אלינו במייל לבירורים ולשאלות נוספות


רשימת הדיוור:

האתר מציע לגולשיו להירשם לרשימת הדיוור.

ברכישת מוצר, תצורפו לרשימת הדיוור. ניתן לבקש לצאת מהרשימה בכל עת באמצעות פנייה ל-Liron@lironporat.co.il או באמצעות הדיוורים עצמם. הדיוורים עשויים לכלול תוכן שיווקי ופרסומי.

תנאי תשלום

התשלום יבוצע בכרטיס אשראי.
עבור מוצרי החנות, מוצר יסופק רק במידה והתשלום עבורו התקבל במלואו. עבור חלק מהמוצרים ניתן לשלם בתשלומים, כפי שמופיעה באופציית הרכישה.
חשבונית קבלה תישלח עם המוצר.

מדיניות משלוחים

משלוחים נעשים לכל הארץ.
הזמנה מעל 400 ש"ח זוכה במשלוח חינם

תנאי השימוש בתקנון זה מהווים את ההסכם המלא בינך ובין בעלי האתר בנוגע לשימוש באתר ולכל רכישה המתבצעת באמצעותו, הם גוברים על כל הסכמות ו/או הבנות אחרות בינך ובין בעלי האתר וניתן לשנותם רק בהסכם בכתב בין הצדדים.


כל המידע המוצג באתר לרבות סימנים מסחריים, מידע מילולי, תמונות, לוגו וכו' מוגנים בזכויות יוצרים ואין להעתיק/ לשכפל ואו להפיץ או לעשות כל שימוש שהוא במידע שבאתר ללא אישור מפורש או בכתב.
כל הזכויות שמורות ל"לירון פורת"